Szybka realizacja zamówienia:
tel: 62 580 40 50

Regulamin

§ 1
Słownik pojęć


1. Sprzedawca – Mateusz Wojciechowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
newstyling Mateusz Wojciechowski, Biskupice Ołoboczne, ul. Ostrowska 47, 63-460 Nowe
Skalmierzyce, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 6222623302, REGON: 302861257.
2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną newstyling.pl.
3. Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba
nieposiadająca statusu Konsumenta).
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy
sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
5. Regulamin – niniejszy regulamin.
6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta,
dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę
na stronie Sklepu.
7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności dywaniki,
kosmetyki i inne akcesoria samochodowe.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży
Towarów na odległość

§ 2
Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących
się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie
urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów
internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika
operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta
Kupujący i obciążają go osobiście.
4. Sprzedawca może porozumiewać się z Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez
pocztę e-mail (sklep@newstyling.pl), telefonicznie (+48 795 855 405), pisemnie listem oraz
osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej
i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.
6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania
Zamówienia.
7. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i
zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
8. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej
9. Wszystkie Towary prezentowane na stronie Sklepu są nowe i wolne od wad.
10. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów,
udzielania rabatów na poszczególne towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji
w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj.zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
11. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący
może dokonać Rejestracji. Rejestracja jest jednorazowa, dobrowolna i nie jest konieczna do
składania Zamówień w Sklepie. Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie
logowania Kupującego do serwisu Sklepu.
12. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim
treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

§ 3
Składanie Zamówień


1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając
interaktywny formularz.
2. W celu złożenia Zamówienia poprzez serwis Sklepu należy dodać wybrany Towar do
koszyka poprzez kliknięcie w przycisk „Do koszyka”, a następnie po kliknięciu w „Koszyk”
postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu aż do
kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę”.
3. Po złożeniu Zamówienia poprzez serwis Sklepu Kupujący otrzymuje:
1) e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze
wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia,
2) w ciągu 1 maksymalnie 2 dni roboczych od złożenia Zamówienia – informację
poprzez e-mail lub telefon, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i
zawarcie umowy sprzedaży Towaru.
4. Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa przez Kupującego do czasu
rozpoczęcia realizacji Zamówienia. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą
najszybciej jak to jest możliwe od złożenia Zamówienia. Nie narusza to w żaden sposób
praw Konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.
5. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
1) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

52109011600000000129631221 -  BZWBK Ostrów Wlkp.
newStyling Mateusz Wojciechowski
Biskupice Ołoboczne Ul. Ostrowska 47
63-460 Nowe Skalmierzyce

2) za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności PayU (świadczonych przez
PayU S. A. ul. Grunwaldzka 182 60-166 Poznań),
3) gotówką za pobraniem lub przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy.
6. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem powinien zapłacić za Towar w terminie 7 dni
roboczych od otrzymania informacji o potwierdzeniu Zamówienia. Po tym terminie oferta
Sprzedawcy nie jest wiążąca.
7. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane przy każdym Towarze oraz w procedurze
składania Zamówienia (w interaktywnym formularzu). Koszty dostawy doliczane są do ceny
Towaru i ponoszone są przez Kupującego (z wyjątkiem osobistego odbioru Towaru, gdzie
koszty te dla Kupującego wynoszą 0 zł). Ponadto przy jednorazowym Zamówieniu na kwotę
powyżej 250 zł brutto (wartość Towaru bez kosztów dostawy) koszty dostawy ponosi
Sprzedawca (pod warunkiem dostawy Towaru w jednej paczce o wadze nie przekraczającej
30 kg).
8. Informacja o koszcie dostawy Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez
Kupującego informacji, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 Regulaminu.
9. Szczegółowe koszty dostawy Towaru, w zależności od wybranej formy dostawy, znajdują
się w zakładce „ Koszty wysyłki ”.

 

§ 4
Realizacja Zamówień


1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy
wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).
2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza
Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu
potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w
terminie 3 dni roboczych z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta
Sprzedawcy nie jest wiążąca.
3. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po o otrzymaniu przez Kupującego
informacji, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 Regulaminu
4. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę zależy od dostępności danego Towaru i
wynosi od 2 do 14 dni roboczych. Do tego czasu należy doliczyć czas niezbędny na dostawę
zamówionego Towaru.
5. Czas dostawy przesyłki kurierem lub za pośrednictwem Paczkomatów InPost wynosi od 1
do 2 dni roboczych.
6. W przypadku ewentualnego wydłużenia czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym
niezwłocznie informowany.
7. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż
trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
8. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz
z Towarem lub w oddzielnej przesyłce. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia
faktury bez podpisu Kupującego i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez
Kupującego adres mailowy, chyba że Kupujący powiadomi Sprzedawcę o zamiarze
otrzymania jej w formie papierowej.
9. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów poprzez firmę kurierską i Paczkomaty InPost.
10. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w
procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
11. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na
podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki
Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne
poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest
równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie
uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze
reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi
dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej
za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki
złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody,
nie będą rozpatrywane.

§ 5
Rękojmia


1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne
zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w
szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.

2. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego
Towaru.

3. Reklamacja może być złożona osobiście w siedzibie Sprzedawcy, za pomocą poczty e-mail
(sklep@newstyling.pl) lub pisemnie listem na adres Sprzedawcy.

4. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za
pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu
reklamacji.

5. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru
Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez
Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą
rozpatrywane.

6. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca
niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.

7. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz
wadliwą do siedziby Sprzedawcy.

8. Kupujący może odesłać reklamowany Towar poprzez firmę kurierską wskazaną przez
Sprzedawcę – w tym celu Kupujący powinien uprzednio skontaktować się ze Sprzedawcą.

9. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny.

10.Sprzedawca wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów z Konsumentem. Z zamiarem polubownego rozwiązania sporu Konsument może zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań.


11. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego
rozstrzygnięcia sporu.


12. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21
maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz
zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w
sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu
sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów
sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi
w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR
(Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny
i dobrowolny.

§ 6
Odstąpienie od umowy


1. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez
podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od
dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub
wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Kupujący może posłużyć się wzorem
oświadczenia znajdującym się poniżej Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w
odniesieniu do umów:
1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu
na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
4. W razie odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie,
jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania Towaru.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Kupującego (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia
innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę),
niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca
został poinformowany o wykonaniu przez Kupującego prawa odstąpienia od umowy.
7. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został
przez Kupującego użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na
inne rozwiązanie. W przypadku płatności za pobraniem, zwrot płatności następuje
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego, co nie wiąże się dla
Kupującego z żadnymi kosztami.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do
czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika,
przy pomocy którego Kupujący dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Kupujący
odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
10. Kupujący może zwrócić Towar poprzez firmę kurierską wskazaną przez Sprzedawcę – w
tym celu Kupujący powinien skontaktować się uprzednio ze Sprzedawcą celem ustalenia
terminu odbioru Towaru przez przewoźnika. W takiej sytuacji bezpośrednie koszty zwrotu
Towaru ponosi Sprzedawca.

 

§ 7
Ochrona danych osobowych i prywatności


1. Kupujący wypełniając formularz Rejestracji/interaktywny formularz Zamówienia
oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Wypełniając ww. formularze Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych
danych w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę, który jest
jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych.
3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane
podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży Towaru.
4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych
osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu
Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie
danych osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 7 ust.
2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia sprzedaż Towaru Klientowi.
6. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach
zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy
korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie
anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych, także przez inne portale, w
tym portale społecznościowe, np. Facebook). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w
przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu
końcowym każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie
plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Tu znajduje się więcej
informacji o plikach cookies.

§ 8
Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które
przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku
sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi
przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te
przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o
prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na
stronie Sklepu newstyling.pl (zakładka „Regulamin”).
4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej
umowy następuje poprzez:
1) udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 3 Regulaminu,
2) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,
3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.

 

Załącznik nr 2
do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
Mateusz Wojciechowski
newstyling Mateusz Wojciechowski
adres: Biskupice Ołoboczne, ul. Ostrowska 47, 63-460 Nowe Skalmierzyce
tel.: +48 795 855 405
e-mail: sklep@newstyling.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od
umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)
umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie
następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
…………………………………………………………………………………………
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
…………………………………………………………………………………………
– Adres konsumenta(-ów)
…………………………………………………………………………………………
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data
…………………………………………………………………………………………
Ponadto podaję numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot pieniędzy
(nieobowiązkowe, ale znacznie przyspieszy zwrot)
………………………………………………………………………………………….
(*) Niepotrzebne skreślić.INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Drogi Użytkowniku, niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Zanim wejdziesz na naszą stronę, zapoznaj się proszę z poniższymi informacjami:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Mateusz Wojciechowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: newstyling Mateusz Wojciechowski, Biskupice Ołoboczne, ul. Ostrowska 47, 63-460 Nowe Skalmierzyce, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 6222623302, REGON: 302861257; tel: 62 580 40 50; e-mail: sklep@newstyling.pl.

II. Cele i podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane osobowe w postaci adresu IP, danych zawartych w plikach cookies i danych lokalizacyjnych przetwarzamy w celu umożliwienia Ci wejścia na naszą stronę i przeglądania jej zawartości, na podstawie Twojej zgody – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

III. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotom: specjalistycznym firmą zajmującym się analityką danych internetowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

IV. Okres przechowywania danych

Twoje dane przechowujemy do czasu posiadania udzielonej przez Ciebie zgody.

V. Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (masz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem).

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: sklep@newstyling.pl, numer telefonu: 62 580 40 50 lub udaj się do naszej siedziby.

VI. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych, nie będziesz mógł przeglądać zawartości naszej strony.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomoą plików cookies m.in. w celach, statystycznych i w celu dostosowania naszej strony do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję